YÖNETMELİK

T.C.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu yönetmelik, Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığına bağlı kütüphanelerin tanımını, örgütlenmesini, çalışan personelin görev ve yetkileri ile kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Madde 2. Bu yönetmelik Yalova Üniversitesinde bulunan tüm kütüphaneleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3. Bu yönetmelikte geçen

a)      “Üniversite”, Yalova Üniversitesini,

b)      “Daire Başkanlığı”, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,

c)      “Şube Müdürlüğü”, Başkanlığa bağlı yönetim birimini,

d)     “Merkez Kütüphane”, Yalova Üniversitesi Merkez Kütüphanesini,

e)      “Birim Kütüphaneleri”, Yalova Üniversitesine bağlı fakülteler, enstitüler ve yüksekokulların kütüphanelerini,

f)       “Materyal”, Kütüphanelerde kullanılan her türlü bilgi kaynaklarını,

g)     “Kullanıcı”, Kütüphaneden yararlanan öğrenci, kurum personeli, öğretim elemanları ve araştırmacılarını ifade eder.

 

Kuruluş Amaçları

 

Madde 4- Kütüphaneler, Üniversitenin araştırma, eğitim ve öğretimini desteklemek, eğitim ve öğretimin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır.

 

Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere;

 

a)      Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar,

b)      Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler,

c)      Bilgi kaynaklarından en iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet verir.

 

Kuruluş Şekli

Madde 5- Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır.

Teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla, merkez yerleşkenin bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer yerleşkeler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir.

Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı kütüphaneler kurulamaz.

 

Yönetim

Madde 6 - Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri ve Birim Kütüphane yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.

Madde 7- Kütüphane hizmetleri,  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı birim kütüphaneleri yöneticiliği organlarınca yürütülür.

Madde 8 - Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı genel yönetim işleri yanındaki başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a)      Kütüphane hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi için yeterli kadroyu oluşturur ve bütçeyi belirleyerek rektörlüğe sunmak,

b)      İş bölümü, hizmet içi eğitim, yönetim, denetim, teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması görevlerini yerine getirmek,

c)      Satın alma işlemlerinin Üniversite’nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

d)     Kütüphanelerde teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

e)      Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,

f)       Kütüphane personeli arasında işbölümünü yapmak ve gerektiğinde yeniden düzenlemek,

g)      Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

h)      Kütüphane faaliyetleri ile ilgili raporları rektörlüğe sunmak.  

Madde 9- Şube Müdürü:

a)      Kütüphanenin iş akışını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği ve bu yönetmelikte zamanla  yapılması gereken değişiklikleri belirler; başkanlığın onayından geçirdikten sonra uygular.

b)      Kataloglama ve sınıflama işlerini düzenler ve işlemlerin düzenli yapılmasını sağlar,

c)      Başkanlık ile bağlı birimlerin yayın sağlama işlerini organize eder,

d)     Yerleştirme işlerinin yapılması, koleksiyonun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri alır,

e)      Kütüphanenin açık bulundurulması gereken zamana göre kullanıcıların, kütüphane içinde ve dışında yararlanmalarını sağlar,

f)       Üniversite'de yapılan yüksek lisans, doktora vb. araştırma metinlerinden birer nüsha toplayarak gerekli işlemleri tamamlar,

g)      Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü arasında yerleştirme ve faydalandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını gerçekleştirir,

h)      Kütüphanenin işleri ve gelecekle ilgili istekleri hakkında yıllık rapor hazırlayıp Daire Başkanlığına sunar

Madde 10 - Teknik Hizmetler:   Kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, video-bant, gör-işit araçları gibi her türlü kütüphane materyalinin seçimi, satın alınması ve bağış veya değişim yolu ile sağlanması. Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca sınıflandırılması, kataloglanması, ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır duruma getirilmesi ve sürekli olarak kullanıma hazır bulundurulması, hizmetlerini kapsar.

Madde 11- Okuyucu Hizmetleri: Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.

a)      İhtiyaç sahiplerinin belirli bir ''yerinde inceleme'' ve ''ödünç verme'' sistemi çerçevesi içinde her türlü kütüphane materyalinden yararlanmalarının sağlanması,

b)      Fotokopi, yayın taraması ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 Bir kütüphanede bulunmayan materyalin yurtiçi veya yurtdışı kütüphanelerden sağlanması,

c)      Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyalin ihtiyaç sahiplerinin yararlanmalarına hazır bulundurulması,

d)      Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması, hizmetlerini kapsar.

 

Kütüphanelerden Yararlanma

Madde 12- Üniversite mensupları ve dışarıdan gelen araştırmacılar, kimlik göstererek kütüphanelerden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Fakat, dışarıdan gelen araştırmacılar ve diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphanelerimizdeki materyali ancak kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

Ödünç Verme Esasları:

a)      Öğretim elemanları, en fazla 12 kitap 1 ay süreyle, Doktora öğrencileri en fazla 10 kitap 1 ay süreyle ve Yüksek Lisans öğrencileri en fazla 7 kitap 20 gün süreyle, idari personel en fazla 5 kitap 30 gün süreyle, öğrenciler ise en fazla 5 kitap 15 gün süreyle ödünç alabilirler, ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise 2 kez daha uzatılır.

b)      Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar,

c)      Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.

Madde 13 – Kullanıcı Yükümlülükleri:  Kütüphane kullanıcıları aldıkları materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmek zorundadır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmelik ve ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 14- Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

a)      Müracaat Eserleri, (sözlük, ansiklopedi, index vb.)

b)      Süreli Yayınlar,

c)      Tezler,

d)     Atlas, harita ve slaytlar,

e)      Müzik Notaları,

f)       Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.

g)      Yazma ve nadir basma eserler,

h)      Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller,

Kullanıcılar bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilirler.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Materyal

Madde 15- Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası alınır. Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. Üniversite mensuplarına uygulanan kitap kaybetme cezası aylıklarından kesilir. Yıl içinde uygulanacak yıllık ceza miktarı her yıl Daire Başkanının önerisiyle Rektör tarafından belirlenir.

 

Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller

Madde 16- Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:

a)      Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilmeye çalışılır. İki ay içinde temin edilememesi durumunda materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır. Kaybedilen kitapların üzerinde chip vb. maliyet arttırıcı unsurlar bulunduğundan kitap temini ile birlikte kaybedilen kitap başına Rektörlük Makamının onay vereceği miktarda kayıp bedeli tahsil edilir.

 

b)      Materyal kaybından dolayı tahsil edilecek miktar Yalova Üniversitesi Gelir Bütçesi’ne aktarılır.

Değer Takdir Komisyonu

Madde 17 - Değer Takdir Komisyonu, okuyucuların kaybettikleri kitap veya diğer materyalin günün rayiç değerleri göz önüne alınarak değerinin takdir edilmesi ve bu değerin Üniversite Gelir Bütçesine aktarılması konusunda Rektörün tespit edeceği en az 3 kişiden oluşur.

Değer Takdir Komisyonu, kayıp veya kullanılmayacak durumda olan kitap ve diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, basılmış bütün yayınların fiyatları dahil her türlü bilgiyi içeren yayın evleri kataloglarını inceler, bu materyallerin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak değer belirlemesi yapar.

Değer Takdir Komisyonu, kütüphanemize bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyalin değerini demirbaş kayıtlarına geçirmek üzere tespit eder.

İlişik Kesme

Madde 18- Üniversite mensuplarının ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları gereklidir.

Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi kütüphane ile ilişiği olan öğrencilerin listesini bağlı bulundukları birimin öğrenci işleri bürosuna gönderir. Bu öğrenciler, kütüphane ile ilişkilerinin olmadığını belirten belgeyi öğrenci işleri bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, üniversite kimlik kartı, yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri verilmez.

Bu işlemler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı’nın işbirliği ile yürütülür.

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Oluşturulma Tarihi : 10.06.2019