YU AÇIK ERŞİM POLİTİKASI

T.C.


YALOVA ÜNİVERSİTESİ


AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
POLİTİKA BAŞLIĞI:

Yalova Üniversitesi (YÜ) bünyesinde yapılan akademik çalışmalar için açık erişim, kurumsal arşivleme, uzun dönemli derleme ve dijital koruma.

POLİTİKA AMAÇLARI:

1. YÜ bünyesinde üretilen akademik çalışmaların uzun dönemli derlenmesinin ve korunmasının sağlanması.
2. YÜ bünyesinde üretilen akademik çalışmaların mümkün olan en geniş çevrelerde erişime sunulması.

KAPSAM:

Politika amaçlarının birinci maddesine göre; bu politika YÜ tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen ve YÜ Mensupları tarafından gerçekleştirilen tüm akademik çalışmaları kapsar. YÜ Mensuplarının YÜ dışında gerçekleştirdikleri çalışmaları istenirse bu arşivde saklanabilir.
Politika amaçlarının ikinci maddesine göre; bir açık erişim platformu geliştirilerek, dağıtık ortamda, YÜ Mensuplarının bilimsel makale, bildiri metinleri, proje raporu, ders materyali, tez gibi yayınlarının YÜ Açık Arşivi’ne girebilmesini ve bu kaynakların tüm paydaşlara telif haklarına dikkat edilecek şekilde sunulmasını kapsar.
Eğer bir YÜ Mensubunun akademik çalışması daha önce farklı bir açık erişim arşivinde depolanmışsa, YÜ Açık Erişim Arşivi’nde yeniden saklanmasına gerek yoktur. Ancak, araştırmacının tercih etmesi halinde, söz konusu çalışma YÜ Açık Erişim Arşivi’nde (de) saklanabilir.

TANIMLAR:

Açık Erişim: Bir YÜ Mensubu tarafından gerçekleştirilmiş akademik çalışmaya ücret ödemeden, engellenmeden, dijital olarak erişebilmeyi ifade eder. Bu çalışmalar; hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayınlanma hakkını kazanan makaleleri, tezleri, bildiri metinlerini, projelere ait çıktıları ve açık ders materyallerini içerir.
Akademik Çalışmalar: YÜ Mensuplarının araştırmaları, aldıkları fonlar ve yaratıcı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm çalışmalar
Akademik Arşiv: Kurumsal Akademik Arşivlerde arşivlenen yayınların merkezi
olarak harmanlanmasını ve açık erişime sunulması
Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre (6-12 ay) erişime kapalı tutulması
İvedi Depolama: Akademik çalışmaların birer kopyasının yayın tarihinden geç olmamak koşulu ile YÜ Açık Arşivi’nde depolanması faaliyeti
Kişisel Arşivleme: Bir YÜ Mensubunun entelektüel katkı sağladığı çalışmasını YÜ Açık Arşivi’nde depolamasını içeren süreci
Kurumsal Akademik Arşiv: Yükseköğretim Kurumlarında Üretilen akademik çalışmaların arşivlenerek açık erişime sunulduğu sistemleri, ifade eder.
YÜ Mensubu: Bu metinde YÜ Akademisyenleri, Personeli ve Öğrencileri “YÜ Mensupları” olarak adlandırılmışlardır.

DAYANAK : 

Bu politika metni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4/c ve 42/d maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İLKELER:

YÜ Mensupları, akademik çalışmalarının uzun dönemli derlenmesi ve korunması konusunda aşağıdaki koşulları kabul eder:
  • Her YÜ Mensubunun, entelektüel katkı sağladığı tüm akademik çalışmaların son versiyonları YÜ Açık Erişim Arşivi’nde depolanır. Ambargo vb. koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş bazı bireysel çalışmalar bu ilkenin dışındadır.
  • Çalışmalarını yayımlamak veya buluşları için patent almak isteyen YÜ mensupları, araştırmalarını Kurumsal Akademik Arşive gecikmeli olarak koyabilirler ve süre bitiminde bu yayınlar otomatik olarak erişime açılır.
  • Yüksek lisans ve doktora tezleri Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde saklanacaktır.
  • Telif hakkı olan YÜ mensupları üst verileri kullanılabilir olduğunda, mümkün olan en kısa sürede arşivlenmelidir ve bu üst veriler arşivleme anından itibaren Açık Erişime açılır.
  • Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmalar Kurumsal Akademik Arşivde arşivlenir.
  • YÜ Kütüphanesi, açık erişim olarak uygun şekilde yayınlanması için akademik çalışmalarını YÜ Açık Arşivi’nde depolayan YÜ Mensupları ile birlikte çalışır.
  • YÜ Kütüphanesi, YÜ Açık Arşivi’nde yer alan tüm akademik çalışmaların derlenmesinin ve uzun dönemli korunmasının güvenli depolama ile gerçekleştirilmesini koordine eder.
  • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminin kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi, uzun dönem korunarak saklanması, erişime sunulması ve Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemine açık erişim standartlarında veri aktarılması süreçlerini koordine eder.
  • YÜ Mensupları yukarıda sıralanan koşullar ile birlikte, bir akademik dergide yayımlanması onaylanmış olan akademik çalışmalara en üst düzeyde erişimin desteklenmesi için aşağıdaki süreçleri takip etmeyi onaylar:
 
 Depolama: Her YÜ Mensubu, yayın tarihinden geç olmamak koşuluyla, hakem değerlendirmelerinden geçerek, akademik bir dergide yayımlanmak için onay almış makalesinin dijital bir kopyasını YÜ Açık Erişim Arşivi’nde depolar.
 Açık Erişim/Seçimli Gecikmiş Açık Erişim: Yazar, çalışmalarının kamuya ivedilikle açılması için depolama sürecinde kullanılan açık erişim yazılımının ayarlarını “Açık Erişime İvedilikle Sunulması” seçimiyle gerçekleştirmesi yönünde desteklenir. Yazarın yayıncılarla yaptığı anlaşmalar ve kişisel arşivleme seçenekleri göz önüne alındığında çalışmalara erişim iki başlıkta uygulanacaktır:
 1-Kamuya Açık Erişim
 2- Ambargo Süresi Sonunda Açık Erişim ( Ambargo süresi 6 (altı) ayı geçmeyecektir.)
 Lisanslama: Her YÜ Mensubu, entelektüel katkı sağladığı çalışmasının YÜ Kütüphanesi tarafından işletilecek YÜ Açık Arşivi’nde kamuya açık olarak açık dağıtım ve koruma prensiplerine uygun şekilde depolanacağını kabul eder. Yasal koşullar çerçevesinde, her YÜ Mensubu çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını çiğnemeyecek şekilde tekelci olmayan, geri alınamaz ve tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile YÜ Açık Arşivi’nde depolamaya onay verir. Bu politikanın onayı, Rektör veya görevlendirdiği bir sorumlu tarafından takip edilir.

 Çok Yazarlı Çalışmalarda Depolama Sorumluluğu:

YÜ Mensupları, birden fazla kurumdan birden fazla yazarın işbirliğinde hazırladıkları çalışmaları YÜ Açık Arşivi’nde depolayabilirler. Birden fazla YÜ Mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çok yazarlı çalışmalarda ise, kaynağı Başyazar depolar.

 Bu politikanın etkin biçimde uygulanabilmesi için aşağıdaki koşullara dikkat edilmelidir:

 YÜ Rektörlüğü, bu politikanın uygulanmasından sorumlu olacak ve gerektiğinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ve politikada yapılabilecek değişiklikler konusunda yürütücü görevini üstlenecektir.
 YÜ Rektörlüğü, bir Açık Erişim Danışma Kurulu kurulmasına öncülük ederek bu kurulun yürütücülüğünü üstlenecektir.

 YÜ Açık Erişim Danışma Kurulu:

 Rektör veya görevlendireceği Rektör yardımcısı
 Senato Temsilcisi
 YÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’ndan oluşacaktır.
 Açık Erişim Danışma Kurulu, bu politikanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde her yıl, bu üç yılın sonunda takip eden dönemde ise her üç yılda bir, bu politikanın değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır. Kurul, gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumlu olacaktır. Öneri ve görüşler YÜ Rektörlüğü’ne sunulacaktır.
Oluşturulma Tarihi : 05.03.2015